Digitale Währung BitCoin

ZDF heute-journal November 2017Bericht über den Bitcoin

Live mit Hendrik Leber bei NTV


Michael Mross Bitcoin 1 Million…